Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımızın hizmet birimlerinden olan Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğünde görevli Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları, 25.06.2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Defterdarlık Uzmanları Yönetmeliği uyarınca; a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak, b) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak, Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak, c) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak, görevlerini yürütürler.

  • Personel Sayısı
  • Koordinatör
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum 
  • 1
  • Ali Talay
  • (0328) 826 18 20
  • (0328) 826 18 30