Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Bakanlık Taşra Teşkilatı Defterdarlıklardan oluşur.

(1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

(3) İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

MİSYONUMUZ :

Maliye politikası çerçevesinde etkin bir insan gücü planlamasıyla, devletin muhasebe ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, il idaresinde muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı yapmaktır.

VİZYONUMUZ;

Mali hizmetlerin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.

Defterdarlık Birimleri

Merkez Birimleri

Defterdarlık merkez birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat, Gelir ( Vergi) ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Muhasebe Müdürlüğü

(1) Muhasebe müdürlüğü, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

(2) Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Gelir Birimleri

Gelir birimleri Vergi Dairesi ve Gelir Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Gelir Müdürlüğü

İllerde defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir müdürlüğü kurulur.

Gelir müdürlüğünde, gelir müdürünün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, şef ve diğer memurlar çalıştırılır.

Gelir müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

  1. Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına cevaplandırmak,
  2. Teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,
  3. Vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Gelirler Genel Müdürlüğüne veya Gelirler Bölge Müdürlüğüne göndermek,
  4. Terkini gereken amme alacaklarının terkinini defterdar adına tekemmül ettirerek ilgililere bildirmek,

Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak.

Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür.

Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir.

Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizatbedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına ilişkin işlemlerinin vergi dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar verilebilir.

Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür.

Ayrıca vergi dairesi başkanlığı şeklinde kurulan vergi daireleri; kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere 5345 sayılı kanun ile 1. sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gelir müdürlüğüne verilen görevlere ilişkin işlemleri, başkan emrinde çalışan vergi denetmenleri vasıtasıyla vergi incelemelerini, hazine avukatları vasıtasıyla vergi davalarına yönelik işlemleri, bünyesinde kurulan takdir ve uzlaşma komisyonları vasıtasıyla da takdir ve uzlaşma işlemlerini yürütür.

Muhakemat Birimleri

(1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur.

(2) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.

Personel Müdürlükleri

(1) Personel müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

  1. İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
  2. İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
  3. Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
  4. Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
  5. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe Birimleri

Defterdarlık İlçe birimleri, defterdarın yönetimi altında, Malmüdürlüklerinden oluşmaktadır.

Malmüdürlükleri

(1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir.

(2) Malmüdürü,  Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.